Found: 150  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสกาวเดือน. / พนมเทียน.
ชื่อผู้แต่งพนมเทียน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณบ้านวรรณกรรม, 2538
เลขเรียก895.913 พส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติ [e-book] / กองการประชุมนานาชาติ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2538
เลขเรียกอต 338.479106 ทส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสยามออลมาแนค 2535-2537. / สยามบรรณ จำกัด, บริษัท.
ชื่อผู้แต่งสยามบรรณ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2538
เลขเรียกอ 039.9591 สสย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสยามไภษัชยพฤษ์ : ภูมิปัญญาของชาติ. / มหิดล, มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหิดล, มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2538
เลขเรียก719.32 มส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสรุปภาวะการท่องเที่ยว ปี 2537 [e-book] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2538
เลขเรียกอต 915.93021 กสก #31;C2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสรุปภาวะการท่องเที่ยว ปี 2537 [e-book] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2538
เลขเรียกอต 915.93021 กสก#31;C2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝ่ายวางแผนและพัฒนา.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 327.593051 ทส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารคดีชีวประวัติบุคคลของโลก. / มานพ ถนอมศรี.
ชื่อผู้แต่งมานพ ถนอมศรี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2538
เลขเรียก920.71 มส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารัตถคดี เหนือแคว้นแดนสยาม. / ปราณี ศิริธร.
ชื่อผู้แต่งปราณี ศิริธร.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : ลานนาสาร, 2538
เลขเรียก959.3 ปส
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ กะเหรี่ยงสะกอ. / สุริยา รัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล.
สำนักพิมพ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทม.มหิดล, 2538
เลขเรียก305.8950593 สก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง. / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.
ชื่อผู้แต่งสุจริตลักษณ์ ดีผดุง.
สำนักพิมพ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทม.มหิดล, 2538
เลขเรียก305.8950593 สม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ เขมรถิ่นไทย. / ประกอบ ผลงาม.
ชื่อผู้แต่งประกอบ ผลงาม.
สำนักพิมพ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทม.มหิดล, 2538
เลขเรียก305.895930593 ปข
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสารานุกรมชนชาติกูย. / สมทรง บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์.
สำนักพิมพ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบทม.มหิดล, 2538
เลขเรียก305.89593 สก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสำนวนไทย. / วิจิตรมาตรา, ขุน.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรมาตรา
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่(ไทย-ญี่ปุ่น), 2538
เลขเรียก495.9171 วส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องสืบสานตำนานบางกอก / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2538
เลขเรียก959.303 พสบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed