Found: 150  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเมืองประวัติศาสตร์ : เมืองพิมาย เขาพระวิหาร เมืองอุบล เมืองศรีสัชชนาลัย
ชื่อผู้แต่งธิดา สาระยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538
เลขเรียก913.593 ธป
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย เล่ม 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม). / กองทัพเรือ.
ชื่อผู้แต่งกองทัพเรือ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2538
เลขเรียก929.7593 ทอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านายฉะบับมีพระรูป. / ราชบัณฑิตยสภา.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2538
เลขเรียก929.7593 รร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเล่าเรื่องถ่ายรูป. / เอนก นาวิกมูล.
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2538
เลขเรียก770.9593 อลร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (หน่วยที่ 1-5) = Hospitality Industry / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538
เลขเรียกอต 647.95 สอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (หน่วยที่ 11-15) = Hospitality Industry / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538
เลขเรียกอต 647.95 สบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาอุตสาหกรรมการบริการ (หน่วยที่ 6-10) = Hospitality Industry / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538
เลขเรียกอต 647.95 สบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนา "ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด" (สุโขทัย-ตาก-กำแพงเพชร) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือเขต 3 และเขต 4.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93 ทอน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชาสารนิเทศกับการศึกษาค้นคว้า. / ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2538
เลขเรียก025.56 ศอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พิทักษ์ท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 11-16 ตุลาคม 2538 : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-การปรับทฤษฎีสู่วิธีการปฏิบัติ. / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองพ...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองพัฒนาการตลาด. งานท่องเที่ยวเยาวชน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : งานท่องเที่ยวเยาวชนกองพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2538
เลขเรียกอต 338.47628 กอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปผลการสัมมนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง 3 จังหวัด : สุโขทัย-ตาก-กำแพงเพชร /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. สำนักงานภาคเหนือเขต4.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต (สท) 915.930201 สน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแต่งกับงาน / กนกเรขา.
ชื่อผู้แต่งกนกเรขา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณบ้านวรรณกรรม, 2538
เลขเรียก815.913 กนต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2443-2481
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา,
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2538
เลขเรียก923.1593 กม #31;C2538
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแม่เล่าให้ฟัง : พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2443-2481. / กัลยาณิวัฒนา,
ชื่อผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา,
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2538
เลขเรียก923.1593 กม #31;C2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และทางเดินเท้าชายหาดพัทยา และท่าขึ้นลงเรือบริเวณหาดบาลีไฮ / คณะวิทยาศาสตร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียกอต(ชบ) 915.93 จค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed