Found: 150  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2537 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งสถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM).
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 394.8 กค 2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพับผ้าเช็ดปากในโรงแรม. / อภิวันท์ พนิชบูล.
ชื่อผู้แต่งอภิวันท์ พนิชบูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : ธงชัยการพิมพ์, 2538
เลขเรียก746.96 อกพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการสถานที่พักตากอากาศในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายทะเล เมืองพัทยา. / ชานัน ติรณะรัต.
ชื่อผู้แต่งชานัน ติรณะรัต.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ม.เกริก, 2538
เลขเรียกวพ อต 338.476285 ชก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น โครงการสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ = A pre-feasibility study of Chiang Mai International Convention and Exibition Cetre /
ชื่อผู้แต่งปรีชา เจ็งเจริญ.
สำนักพิมพ์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
เลขเรียกอต 725.91 ปก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพะงัน : รายงานฉบับสมบูรณ์ /
ชื่อผู้แต่งวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบัน. สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร.
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต(สฎ) 915.93 วพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะพะงัน : สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร /
ชื่อผู้แต่งวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบัน. สาขาวิจัยสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร.
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต(สฎ) 915.93 วพพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน = People''''s participation in community development
ชื่อผู้แต่งอรพินท์ สพโชคชัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538
เลขเรียกวจ 307.1 อก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย
ชื่อผู้แต่งเกริกไกร จีระแพทย์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2538
เลขเรียกวจ 382.91593 กก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบศักยภาพการลงทุนระหว่างประเทศ สปป. ลาว กับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และ ไพบูลย์ จุใจล้ำ เสนอ สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538
เลขเรียกวจ 332.6730594 มก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ [e-book] / วิทยา บัณฑิตกฤษดา.
ชื่อผู้แต่งวิทยา บัณฑิตกฤษดา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2538
เลขเรียกวจ อต 387.70285 วก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกิ่งไผ่ - ใบรัก / ปิยะพร ศักดิ์เกษม.
ชื่อผู้แต่งปิยะพร ศักดิ์เกษม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538
เลขเรียก895.913 ปก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องขบวนการเสรีไทย. / วิชาการ, กรม. ศูนย์พัฒนาหนังสือ.
ชื่อผู้แต่งวิชาการ, กรม. ศูนย์พัฒนาหนังสือ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2538
เลขเรียก959.381 วข
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องข้อมูลนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เดินทางมาประเทศไทย ปี 1994 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองสถิติและวิจัย.
สำนักพิมพ์กองสถิติและวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93021 ทข 2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องข้อสรุปการวิจัย การประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์และโฆษณาเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [e-book] / พัชนี เชยจรรยา และ เมตตา วิวัฒนานุกูล.
ชื่อผู้แต่งพัชนี เชยจรรยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียกวจ อต 659.2935468 พก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องข้าวไทยไปญี่ปุ่น. / เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2538
เลขเรียก895.914 ทข
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed