Found: 150  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมะดันแช่อิ่ม. / จิตรเลขา.
ชื่อผู้แต่งจิตรเลขา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2538
เลขเรียก895.913 จม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมัณฑะเลนคร ศูนย์กลางแห่งจักรวาล. / ธิดา สาระยา.
ชื่อผู้แต่งธิดา สาระยา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538
เลขเรียก959.1 ธม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมาตรวิทยา : ปัจจัยพัฒนาการส่งออกของรัฐ. / อนามัย สิงหะพันธุ.
ชื่อผู้แต่งอนามัย สิงหะพันธุ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2538
เลขเรียกวจ 389 อม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมารยาทในสังคมไทย. / สมจินตนา ภักดีวงศ์, คุณหญิง.
ชื่อผู้แต่งสมจินตนา ภักดีวงศ์, คุณหญิง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมมี่, 2538
เลขเรียก395.09593 สม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมิติใหม่ของการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2538
เลขเรียกอต 338.4791 ทม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องม้าก้านกล้วย: รวมเรื่องสั้น / ไพวรินทร์ ขาวงาม.
ชื่อผู้แต่งไพวรินทร์ ขาวงาม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2538
เลขเรียก813.5 มว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรวบรวมกิจกรรมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เล่ม 1/ กองแผนงาน. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2538
เลขเรียกอต 394.4 กร #31;Cล.1
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญไทย. / หอสมุดรัฐสภา.
ชื่อผู้แต่งหอสมุดรัฐสภา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : หอสมุดรัฐสภา, 2538
เลขเรียก342.593 หร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรัศมีแข. / พนมเทียน.
ชื่อผู้แต่งพนมเทียน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ณบ้านวรรณกรรม, 2538
เลขเรียก895.913 พร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการจัดงานฉลองมรดกโลก ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ปี 2537 / สถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM).
ชื่อผู้แต่งสถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM).
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ(I-TIM), 2538
เลขเรียกอต 394.6 กก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน = Trade and transportation in Indochina / อิทธิพล ปานงาม และ คณะ
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล ปานงาม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบันพาณิชยนาวีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียกวจ 380.0959 อร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศไทย = The use of local wisdom in the forest conservation and ecological system to solve the problem ...
ชื่อผู้แต่งชูสิทธิ์ ชูชาติ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
เลขเรียกวจ อต 333.75 ชก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการวิเคราะห์ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกในเขตภาคเหนือตอนบน / เสนอต่อ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ-เชียงใหม่
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สำนักพิมพ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
เลขเรียกวจ 382.6 ชร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเขตภาคเหนือตอนบน / เสนอ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งบริษัท อิงคะ จำกัด
สำนักพิมพ์ม.ป.ท. : อิงคะ, 2538
เลขเรียกวจ 338.278 อร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานขั้นสุดท้าย โครงการการสำรวจข้อมูลพนักงานและการวิเคราะห์ทิศทางและศึกษาเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [e-book] / สถาบันทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
เลขเรียกวจ อต 353.78 ธค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed