Found: 150  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานขั้นสุดท้ายสำหรับโครงการศึกษาแนวทางการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อน) [e-book] / บริษัท แฟรงค์ สมอลล์ แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งแฟรงค์ สมอลล์ แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แฟรงค์สมอลล์แอนด์อะโซซิเอทส์, 2538
เลขเรียกอต 551.23 ฟร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับย่อสำหรับผู้บริหาร โครงการการสำรวจข้อมูลพนักงานและการวิเคราะห์ทิศทางและศึกษาเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / เสนอ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
เลขเรียกวจ อต 353.78 ธค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวปี 2537 [e-book] / เพ็ญแข แสงแก้ว.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญแข แสงแก้ว.
สำนักพิมพ์ปทุมธานี : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
เลขเรียกอต 915.93021 พค#31;C2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา[e-book] / บริษัท มรดกโลก จำกัด.
ชื่อผู้แต่งมรดกโลก จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มรดกโลก, 2538
เลขเรียกอต (อย) 915.93 มศ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานโครงการสำรวจสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2538 ภาคตะวันออก[e-book] /
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93021 จอ 2538
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานโครงการสำรวจสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ เขตภาคใต้ ปี 2537 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาคณิตศาสตร์.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93021 สต 2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานโครงการเก็บรวบรวมสถิตินักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2537 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [e-book]/
ชื่อผู้แต่งขอนแก่น, มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสถิติ.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93021 ขฉ 2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องลาวใกล้บ้าน. / เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2538
เลขเรียก895.914 ทลว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีไทยพวน / โพธิ์ แซมลำเจียก.
ชื่อผู้แต่งโพธิ์ แซมลำเจียก.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538
เลขเรียก305.89591 พวท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ. / กริช สืบสนธ์.
ชื่อผู้แต่งกริช สืบสนธ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียก658.45 กว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวัดพะโคะ. /
ชื่อผู้แต่งทักษิณคดีศึกษา, สถาบัน.
สำนักพิมพ์สถาบันทักษิณคดีศึกษา,
เลขเรียก294.3657 ทว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องวัดโสมนัสวิหาร = Wat Somanat Wihan / น. ณ ปากน้ำ.
ชื่อผู้แต่งน. ณ ปากน้ำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538
เลขเรียก751.73 นสม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา. / สันติ เล็กสุขุม.
ชื่อผู้แต่งสันติ เล็กสุขุม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538
เลขเรียก745.1 สศ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องศิลป์และศาสตร์การบริหารจัดการโรงแรม = The Art and Science of Hotel Management / ปรีชา แดงโรจน์.
ชื่อผู้แต่งปรีชา แดงโรจน์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ธงชัยการพิมพ์, 2538
เลขเรียกอต 647.94 ปศ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร. / มหาสารคาม, มหาวิทยาลัย. สำนักวิทยบริการ.
ชื่อผู้แต่งมหาสารคาม, มหาวิทยาลัย. สำนักวิทยบริการ.
สำนักพิมพ์อุบลราชธานี : สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538
เลขเรียก027.5593 มศ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed