Found: 150  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรมและการพัฒนาของ ททท. : รายงานแนวทางการดำเนินงาน = Training and development programs of TAT : inception report [e-book] / เสนอ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
เลขเรียกวจ อต 353.780683 กคฝ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศีกษาความเหมาะสมในการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวทางทะเล เขาตะเกียบ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) [e-book] / บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งเซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่, 2538
เลขเรียกอต (ปข) 915.93 ซต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ : กรณีภาคใต้ /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต 338.476285 กศ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร) /
ชื่อผู้แต่งวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบัน.
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 959.4 วท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
ชื่อผู้แต่งวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สถาบัน.
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.94 วค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวทางทะเล เขาตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : รายงานสรุป(Summary Report) [e-book] / บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งเซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์ประจวบคีรีขันธ์ : เซ้าอี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่, 2538
เลขเรียกอต(ปข) 915.93 ซตก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพิจารณาพื้นที่สำหรับจัดสร้างศูนย์ศึกษาและจัดแสดงเรือพระราชพิธี [e-book] / บริษัท มรดกโลก จำกัด.
ชื่อผู้แต่งมรดกโลก จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอ็นเอสพี, 2538
เลขเรียกอต 711.57 มร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ เขตภาคเหนือ ปี 2537 : รายงานฉบับสมบูรณ์ [e-book] /
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์. ภาควิชาสถิติ.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93021 ชห 2537
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการท่องเที่ยวและรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตาก กำแพงเพชรพิจิตร 26 มิ.ย.-6 ก.ค. 2538. /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 338.476285 กก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการหลวง. / ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรม.
ชื่อผู้แต่งส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2538
เลขเรียก923.1593 วค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการหุบกะพงและหนองพลับ.
สำนักพิมพ์สำนักราชเลขาธิการ,
เลขเรียกร.9 923.1593 คห
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พิทักษ์ท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 5 11-16 ตุลาคม 2538 : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์-การปรับทฤษฎีสู่วิธีการปฏิบัติ /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองพัฒนาการตลาด. งานท่องเที่ยวเยาวชน.
สำนักพิมพ์งานท่องเที่ยวเยาวชน กองพัฒนาการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 338.47628 กค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโลกแสตมป์. / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2538
เลขเรียก737.6 สล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร. / ศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งศิลปากร, กรม. กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร, 2538
เลขเรียก294.33 ศล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องใบไม้สีเหลือง. / แมน สุปิติ.
ชื่อผู้แต่งแมน สุปิติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2538
เลขเรียก895.913 มบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed