Found: 32  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = An evaluation of the training course on management ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญสุดา ไพรอร่าม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539
เลขเรียกวพ อต 375.91023 พก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปของสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว = The satisfaction of undergrduates with tour guide curriculum / the Hotel and Tou...
ชื่อผู้แต่งอุไร มุกประดับทอง
สำนักพิมพ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544
เลขเรียกวพ อต 375.91023 อก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed