Found: 3  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคลองมหาสวัสดิ์และคลองโยงสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม = Development of training curriculum on ecotourism ...
ชื่อผู้แต่งจินตนา พงศ์ถิ่นทองงาม.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล,
เลขเรียกวพ อต(นฐ) 915.93 จกค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช = Ecotourism management guidelines for Khiriwong Community, Lansaka District, Nakhon Si Thammarat Province /
ชื่อผู้แต่งสาทิศ สุขผ่องศรี.
สำนักพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
เลขเรียกวพ อต (นศ) 915.93 สนช
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพทรัพยากรและจัดทำระบบฐานข้อมูล บริเวณลุ่มน้ำพรม เพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว = The study on exiting resources and database development of Nam Prom Catchment ...
ชื่อผู้แต่งชลธร ชำนาญคิด.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
เลขเรียกวจ อต (พช) 915.93 ชรร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed