Found: 522  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ สถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = An evaluation of the training course on management ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญสุดา ไพรอร่าม
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คณะพัฒนาสังคมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2539
เลขเรียกวพ อต 375.91023 พก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการอบรม ที่มีต่อหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไปของสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว = The satisfaction of undergrduates with tour guide curriculum / the Hotel and Tou...
ชื่อผู้แต่งอุไร มุกประดับทอง
สำนักพิมพ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544
เลขเรียกวพ อต 375.91023 อก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวไทย-ลาว : กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว = Tourism relations between Thai-Laos : a case study of Thai-Laos friendship bridge [e-book] / คนึงภรณ์ วงเวียน.
ชื่อผู้แต่งคนึงภรณ์ วงเวียน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543
เลขเรียกวพ อต 327.5930594 คค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องจากพลังงานถึงถุงผ้า แนวปฏิบัติสู่การท่องเที่ยวสีเขียวที่ยั่งยืน : คู่มือผู้ประกอบการนักท่องเที่ยว เพื่อความเข้าใจภาวะโลกร้อน / กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552
เลขเรียกอต 551.52 ทจผ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์, บจก.
สำนักพิมพ์บจก.อินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์,
เลขเรียกอต 915.93 อธท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี) / สถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี.
สำนักพิมพ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฎเพชรบุรี, 2544
เลขเรียกวจ 915.93 รพท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ของไทย ปี 2563 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 915.93 อทพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องหนังสือรายงานการพิจารณาปัญหาเร่งด่วน 7 ประการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง [e-book] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2540
เลขเรียกอต 338.4791593 กป
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวเดินป่าต่อสภาวะแวดล้อมและประชากรในท้องถิ่น [e-book] / ปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน.
ชื่อผู้แต่งปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน.
สำนักพิมพ์นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535
เลขเรียกวจ อต 910.9152 ปค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) ปี พ.ศ.2538-2539 ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) = Policies and guidelines : development of ecotourism (1995-1996) of the Tourism ...
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป
เลขเรียกอต 338.47628 ทน #31;C2538-2539
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานภาพทรัพยากรและจัดทำระบบฐานข้อมูล บริเวณลุ่มน้ำพรม เพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว = The study on exiting resources and database development of Nam Prom Catchment...
ชื่อผู้แต่งชลธร ชำนาญคิด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543
เลขเรียกวจ อต(พช) 915.93 ชรร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวความสนใจเฉพาะ กลุ่มรักษาพยาบาล กลุ่มสุขภาพความงาม กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มการแต่งงานและฮันนีมูน และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและชุมชน [e-book] /
ชื่อผู้แต่งจีเอฟเค มาร์เก็ต วิส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ,
เลขเรียกอต 915.930153 จตพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : |<< << 31 32 33 34 35
Search Tools: Get RSS Feed