Found: 270  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพิชิตสุดขอบโลก / วีระ นุตยกุล.
ชื่อผู้แต่งวีระ นุตยกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2543
เลขเรียก910.4 วพ
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา / สิริพรรรณ ธิรศริโชติ.
ชื่อผู้แต่งสิริพรรณ ธิรศริโชติ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2543
เลขเรียก069.5 สพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพืชถิ่นเดียวและพืชหายากของประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งวิณีนารถ พันธุ์วุฒิ, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543
เลขเรียก581.9593 วพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องพูดจา ภาษาเที่ยว
ชื่อผู้แต่งคารีน่า โชติรวี
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อทิตตา, 2543
เลขเรียก428 คพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฟ้าพยับเมฆ. / พัดชา.
ชื่อผู้แต่งพัดชา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : โชคชัยเทเวศน์(1988), 2543
เลขเรียก895.913 พฟ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภพเสน่หา / นภัสสร วรรณกร.
ชื่อผู้แต่งนภัสสร วรรณกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543
เลขเรียก895.913 นภ#31;D2543
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาพถ่ายทางอากาศ 7 ปราสาทหิน มหัศจรรย์แห่งอีสาน. / อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งอภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2543
เลขเรียก913.593 อภพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษน่ารู้ / วิทย์ ศิวศริยานนท์.
ชื่อผู้แต่งวิทย์ ศิวะศริยานนท์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2543
เลขเรียก427.1 วอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภูกระดึง : ตำนานแห่งภูภาคอีสาน / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียกลย 915.93 ทภก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภูฐาน มนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัย / พิสมัย จันทวิมล.
ชื่อผู้แต่งพิสมัย จันทวิมล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2543
เลขเรียก915.498 พภ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภูหลวง : อาณาจักรแห่งพรรณไม้ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2543
เลขเรียกลย 915.93 ทภล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งกุศล เอี่ยมอรุณ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2543
เลขเรียกภก 915.93 กภ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องภูเก็ต-พีพี : เมืองมั่งคั่ง ทะเลกว้างใหญ่ เกาะมากมาย และวัฒนธรรมอาหารฮกเกี้ยน / ยอดแต้ว อักษรา.
ชื่อผู้แต่งยอดแต้ว อักษรา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2543
เลขเรียกภก 915.93 ยภ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมยันมาร์มหัศจรรย์ / ธรรมรัตน์ ทองเรือง.
ชื่อผู้แต่งธรรมรัตน์ ทองเรือง.
สำนักพิมพ์นนทบุรี : ธารบัวแก้ว, 2543
เลขเรียก915.91 ธม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องมรดกของชาติ เล่ม 9
ชื่อผู้แต่งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงาน.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543
เลขเรียก089.95911 สม #31;Cล.9
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed