Found: 145  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง(ร่าง) รายงานขั้นสุดท้าย การวิจัยสำรวจ บรรยากาศในการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / เสนอ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538
เลขเรียกวจ อต 353.78068 ธก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3 ยุค. / ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : พิมพ์สาส์น, 2538
เลขเรียก080 ชจ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องPractical hotel English.
ชื่อผู้แต่งสรสรรค ตันติพัฒน์.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,
เลขเรียกอต 428 สพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องกรวด-หิน-ดิน-ทราย : รัฐ ทุนนิยม และชาวนาอีสานในยุคโลกาภิวัตน์ = State, Capitalism and Isan Peasantry in the Globalization Era /
ชื่อผู้แต่งสุริยา สมุทคุปติ์.
สำนักพิมพ์ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,
เลขเรียกวจ 331.09593 สกร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บท การจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองจันทบุรี : รายงานฉบับสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต (ฉช) 915.93 กอง
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บท การจัดพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ข้อมูลพื้นฐาน /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต (ฉช) 915.93 กอน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ : รายงานฉบับสมบูรณ์ข้อมูลพื้นฐาน /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต (ชย) 915.93 กตต
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ : สรุปย่อสำหรับผู้บริหาร. /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต (ชย) 915.93 กตด
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ : แผนแม่บท /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต (ชย) 915.93 กตน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย : รายงานฉบับสมบูรณ์ข้อมูลพื้นฐาน /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต (สท) 915.93 กศน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย : รายงานฉบับสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต (สท) 915.93 กศช
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย : รายงานฉบับแผนแม่บท /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต (สท) 915.93 กศย
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บทการจัดการพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี : รายงานฉบับแผนแม่บท /
ชื่อผู้แต่งเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย. คณะวนศาสตร์. ศูนย์วิจัยป่าไม้.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เลขเรียกอต (ฉช) 915.93 กอก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวกับการพัฒนาหัตถกรรมการทำรูปหนังตะลุง : ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช./
ชื่อผู้แต่งวาที ทรัพย์สิน.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,
เลขเรียกวพ อต 791.5 วห
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการบริการส่วนหน้าของโรงแรม = Front Office Operation / พิศมัย ปโชติการ.
ชื่อผู้แต่งพิศมัย ปโชติการ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538
เลขเรียกอต 647.94 พก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Search Tools: Get RSS Feed