Found: 13,747  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๐๙ ทางบุญ : พลังศรัทธาแห่งศาสนา บนเส้นทางบุญภาคใต้ [e-book] / กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่. ฝ่ายบริการการตลาด. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายบริการการตลาด. กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป
เลขเรียก915.93 ทรบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๐๙ ทางบุญ : พลังศรัทธาแห่งศาสนา บนเส้นทางบุญอีสาน [e-book] / กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่. ฝ่ายบริการการตลาด. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายบริการการตลาด. กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, มปป
เลขเรียก915.93 ทรบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๑ ไทยฟอร์ม = 101 Thai Forms / วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร.
ชื่อผู้แต่งวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : คอร์ปอเรชั่นโฟร์ดี, 2550
เลขเรียก089.9593 วท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๑๐๘ ซองคำถาม เล่ม ๑๑ / สำนักพิมพ์สารคดี.
ชื่อผู้แต่งสารคดี, สำนักพิมพ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2547
เลขเรียก080 สปร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ / บริษัท จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด.
ชื่อผู้แต่งบริษัท จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : จีเอ็มเอ็มพิคเจอร์ส, 2545
เลขเรียกDCM #31;D2545
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง๓๒ ปี ผลสำเร็จศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /สำนักงาน กปร.
ชื่อผู้แต่งสำนักงาน กปร.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกปร./, 2552
เลขเรียกB-923.1593 กพศ 2552
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๔๘ ปี แห่งความภูมิใจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [e-book] /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),
เลขเรียกอต 353.78 ทสภ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่อง๕๐ ปีทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/, 2553
เลขเรียกDCM อต 353.78 ทสท 2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๕๐ ปีทอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = The Golden Jubilee of the Tourism Authority of Thailand /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกอต 353.78 ทสท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๖๐ ปี พระบารมีปกฟ้า / กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิชจำกัด, มปป
เลขเรียก923.1593 ยหบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง๖๐ พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ร้อยเรียงรวงน้อมถวายพระพรชัยมงคล /
ชื่อผู้แต่งกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักพิมพ์กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /
เลขเรียก633.18 กพข 2558
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๖๐ เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ๖๐ ปี มศว. ศรีสง่า มหานคร / สุภาพร สุกสีเหลือง.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร สุกสีเหลือง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยยูเนี่ยนกราฟฟิกส์จำกัด, 2553
เลขเรียก915.93 สหช
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง๗ ความเชื่อของไทย (คติสยาม) / พลูหลวง.
ชื่อผู้แต่งพลูหลวง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2546
เลขเรียก133 พช
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง๗ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /
ชื่อผู้แต่งประธานคณะกรรมการจัเกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สำนักพิมพ์ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ /
เลขเรียกDDOC4 2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา สื่อโสต
ชื่อเรื่อง๗ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /
ชื่อผู้แต่งประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สำนักพิมพ์ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ /
เลขเรียกDDOC4 2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : |<< << 911 912 913 914 915 916 917
Search Tools: Get RSS Feed