Found: 91  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรดีซ่านทรวง 2 / โม พิมพ์พลอย.
ชื่อผู้แต่งโม พิมพ์พลอย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ปองรัก, 2560
เลขเรียก895.913 มรซ.
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องราชาสถาน นิทานตื่นนอน / ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข.
ชื่อผู้แต่งธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2560
เลขเรียก915.4 ธรช
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย = Knowledge Management Model of Community Based Tourism in Thailand / เอกชัย พุมดวง.
ชื่อผู้แต่งเอกชัย พุมดวง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560
เลขเรียกวจ อต 338.47628 อรบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินผลการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2560 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 394.40721 อทท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดในประเทศ ของ ททท. ประจำปี 2560 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 659.29 อณส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาแนวโน้มและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มตลาดเฉพาะ : กลุ่ม Local Experience [e-book] /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์แบรน์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช,
เลขเรียกอต 338.479122 ทพล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ [e-book] /
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
เลขเรียกอต 305.26 ธรผ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวีเดน : ประเทศเยอรมนี [e-book] /
ชื่อผู้แต่งบริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 915.93043 อตย
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช็ก โปแลนด์ และฮังการี : สาธารณรัฐฮังการี [e-book] /
ชื่อผู้แต่งบริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 915.930439 อตฮ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช็ก โปแลนด์ และฮังการี : สาธารณรัฐเช็ก [e-book] /
ชื่อผู้แต่งบริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 915.9304371 อตช
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เช็ก โปแลนด์ และฮังการี : สาธารณรัฐโปแลนด์ [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 915.930438 อตป
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวีเดน : ประเทศฝรั่งเศส [e-book] /
ชื่อผู้แต่งบริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 915.93044 อตฝ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวีเดน : ประเทศสวีเดน [e-book] /
ชื่อผู้แต่งบริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 915.930485 อตส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : DISCOVER THAINESS ANNUAL REPORT 2016 TOURISM AUTHORITY OF THAILAND / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560
เลขเรียกอต 353.78 ทรท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = Annual Report 2017 Tourism Authority of Thailand /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 353.78 ทรท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed