Found: 13,849  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลพร้อมคู่มือการศึกษาและอุปกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ : รายการคำนวณโครงสร้างอาคารแสดงนิทรรศการโรงเรียนบางตะบูน...
ชื่อผู้แต่งไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์จำกัด, 2545
เลขเรียกอต 721 ทปช
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล พร้อมคู่มือการศึกษาและอุปกรณ์ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ : แบบแสดงนิทรรศการโรงเรียนบางตะบูนวิทยา โรงเรียนบางตะบูน อ....
ชื่อผู้แต่งไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : บริษัทไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์จำกัด, 2545
เลขเรียกอต 721 ทบส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลพร้อมคู่มือการศึกษาและอุปกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ : เอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกใ...
ชื่อผู้แต่งไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ไทยเอนยิเนียริ่งคอนซัลแตนทส์, 2545
เลขเรียกอต 910.45 ทคส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและออกแบบเส้นทางเดินเท้าเพื่อการท่องเที่ยว (Tourist Walking) หรือยานพาหนะประจำทาง (ระยะสั้น) ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร [e-book] /
ชื่อผู้แต่งศิลปากร, มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร,
เลขเรียกอต(กท) 915.93 ศคก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์การแสดงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 711.5709593 กว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสัมมนาผู้นำเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์พิทักษ์ท่องเที่ยวไทย รุ่นที่ 1-9 : ผู้นำเยาวชนแห่งสหัสวรรษ 2000 /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กองท่องเที่ยวเยาวชน.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ. ,
เลขเรียกอต 910.835 ทค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในประเทศไทยปี 2545 (MICE 2002) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด.
สำนักพิมพ์อินฟอร์เมชั่น โพรวายเดอร์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด,
เลขเรียกอต 915.93021 อรง 2545
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจการท่องเที่ยวของชาวไทย ปี 2542 : รายงานฉบับสมบูรณ์ [e-book] /
ชื่อผู้แต่งเซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93021 ซค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อการท่องเที่ยวไทยปี 2556 : หัวข้อ "ท่องเที่ยว พระเอกที่จะค้ำยันเศรษฐกิจไทยปีนี้จริงหรือ?" โดย นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน [e-book] / พงศธร เกษส...
ชื่อผู้แต่งพงศธร เกษสำลี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกอต 915.93 ทสพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยปี 2556 : หัวข้อ "ทำอย่างไร? กับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย" โดย นายพงศธร เกษสำลี รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน [e-book] / การท่องเที่ยวแ...
ชื่อผู้แต่งพงศธร เกษสำลี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกอต 915.93051 ทสพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยปี 2558 : หัวข้อ "12 เมืองต้องห้ามพลาด ไม่ควรพลาดจริงหรือ?" [e-book] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกอต 915.93 ทสพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยปี 2558 : หัวข้อ "คู่คนไทยไร้บุตร (DINK - Double Income No Kid)" [e-book] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกอต 915.93 ทสค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยปี 2558 : หัวข้อ "ท่องเที่ยววิถีไทย โดนใจคุณไหม?" [e-book] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกอต 915.93 ทสป
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยปี 2558 : หัวข้อ "วิกฤตไหน กระทบคนไทยมากที่สุด" [e-book] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558
เลขเรียกอต 915.93 ทสว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเดินทางท่องเที่ยวปี 2555 (Public Opinion : Poll) [e-book] / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556
เลขเรียกอต 338.4791 ทสท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : |<< << 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed