Found: 13,519  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ.2440-2540 = The Commemoration of 100 th anniversary of His Majesty King Chulalongkorn''''s First Royal Visit of Europe 1897-1997 / ก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2541
เลขเรียก923.1593 กพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 รอยอดีต / ส. พลายน้อย.
ชื่อผู้แต่งส. พลายน้อย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สารคดี, 2545
เลขเรียก080 สรร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 สถานที่สวยสุดในโลก / ชาธร โชคภัทระ.
ชื่อผู้แต่งชาธร โชคภัทระ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์แทรเวล, 2558
เลขเรียก910.4 ชรส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 สูตรน้ำดีท็อกซ์ / ชิโนะ ไซโตะ.
ชื่อผู้แต่งไซโต๊ะ, ชิโนะ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์พับลิชชิ่ง, 2559
เลขเรียก615.854 ซสน
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เมืองสวนในยุโรป / กาญจนา หงษ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา หงษ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์ท่องโลก, 2555
เลขเรียก914 กมย
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เมืองสวยในเอเชีย / กาญจนา หงษ์ทอง.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา หงษ์ทอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลกอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก915.04 กรอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องความสุขเล็กๆ ในเมืองไทย : My Little Happiness in Thailand / มณฑิรา จูฑะพุทธิ.
ชื่อผู้แต่งมนฑิรา จูฑะพุทธิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สามสี, 2556
เลขเรียก915.93 มสท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่าทึ่งจาก 100 ประเทศที่เด็กๆ อยากรู้ : เรื่องแปลกแต่จริงชวนพิศวงจากทุกมุมโลก / ฮวัง คึนกี.
ชื่อผู้แต่งฮวัง, คึนกี่.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550
เลขเรียก030 ฮรท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในกัมพูชา / ศานติ ภักดีคำ.
ชื่อผู้แต่งศานติ ภักดีคำ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.6 ศรก
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในบูรไน / อาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอาภาพรรณ สีหิรัญวงศ์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.55 อรบ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในฟิลิปปินส์ / อังคณา ทองพูล.
ชื่อผู้แต่งอังคณา ทองพูล.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.9 อรฟ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในมาเลเซีย / กิ่งกาญจน์ ตรียงค์.
ชื่อผู้แต่งกิ่งกาญจน์ ตรียงค์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.5 กรม
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในลาว / ขนิษฐา โตเลี้ยง.
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา โตเลี้ยง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.4 ขรล
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในสิงคโปร์ / อิสราพร โพธิ.
ชื่อผู้แต่งอิสราพร โพธิ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.57 อรส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่อง100 เรื่องน่ารู้ในอินโดนีเซีย / ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
ชื่อผู้แต่งชญาณี ฉลาดธัญญกิจ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์คอมมิกส์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556
เลขเรียก959.8 ชรอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed