Found: 23  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องInformation and Communication Technologies in Tourism 2018 : Proceedings of the International Conference in Jonkoping, Sweden January 24-26, 2018 /
ชื่อผู้แต่งStangl, Brigitte.
สำนักพิมพ์Springer ,
เลขเรียกT 338.4791 SIC
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องInnovative Approaches to Tourism and Leisure : Fourth International Conference, IACuDiT, Athens 2017 /
ชื่อผู้แต่งKatsoni, Vicky.
สำนักพิมพ์Springer.
เลขเรียกT 338.4791 KIA
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มประเทศเกิดใหม่ อิสราเอล โอมานและคูเวต : อิสราเอล (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.9305694 อตอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มประเทศเกิดใหม่: อิสราเอล โอมานและคูเวต : โอมาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.9305353 อตอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง อิตาลี และสเปน : สเปน (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.930461 อตส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง อิตาลี และสเปน : อิตาลี (ฉบับเมืองมิลาน) รายงานฉบับสมบูรณ์ [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93045 อตอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง อิตาลี และสเปน : อิตาลี (ฉบับเมืองโบโลญญา) รายงานฉบับสมบูรณ์ [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93045 อตอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง อิตาลี และสเปน : อิตาลี (ฉบับเมืองโรม) รายงานฉบับสมบูรณ์ [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93045 อตอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มคุณภาพสูง อิตาลี และสเปน : อิตาลี (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด , บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.93045 อตอ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มประเทศเกิดใหม่ อิสราเอล โอมาน และคูเวต : คูเวต (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 915.9305397 อตค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย (รายงานฉบับสมบูรณ์) [e-book] /
ชื่อผู้แต่งแบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 338.4791593 บพท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา วารสาร
ชื่อเรื่องชีวจิต.
สำนักพิมพ์อมรินทร์,
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องบทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาการเชื่อมโยงและการรั่วไหลของรายได้ของห่วงโซ่อุปทานของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ /
ชื่อผู้แต่งธีระสิน เดชารักษ์.
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
เลขเรียกอต 338.47628 ธทพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องฟังสร้างสุข : Listen with your Heart /
ชื่อผู้แต่งเพ็ญจุรี วีระธนาบุตร.
สำนักพิมพ์บริษัทมิชชั่น อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด,
เลขเรียก153.68 พฟ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องภาพถ่าย งานเสวนา "ออเจ้า...ฟีเวอร์ได้กระไร" / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/, 2561
เลขเรียกP-TAT 2561
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed