Found: 228  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ [e-book] /
ชื่อผู้แต่งแบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จำกัด,
เลขเรียกอต 338.47910305242 บพร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับผู้บริหาร โครงการประเมินผลการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2016 [e-book] / เอคอร์น มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนส์.
ชื่อผู้แต่งเอคอร์น มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอคอร์นมาร์เก็ตติ้งแอนด์รีเสิร์ชคอนซัลแทนส์, 2559
เลขเรียกอต 915.930685 อจท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 [e-book] / กองแผนนโยบาย. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองแผนนโยบาย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียกอต 338.4791593 ทผว
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินผลการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion 2016 [e-book] / เอคอร์น มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแทนส์.
ชื่อผู้แต่งเอคอร์น มาร์เก็ตติ้งแอนด์รีเสิร์ช คอนซัลแทนส์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : เอคอร์นมาร์เก็ตติ้งแอนด์รีเสิร์ชคอนซัลแทนส์, 2559
เลขเรียกอต 915.930685 อจท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินผลการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2559 [e-book] / บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด.
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียกอต 394.40721 อทท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการประเมินผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารการตลาดในประเทศของ ททท. ประจำปี 2559 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งอินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด,
เลขเรียกอต 659.29 อชส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 / สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559
เลขเรียกอต 338.479122 อคพ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินผลการประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวรองและกลุ่มจังหวัด ปี 2559 : 12 เมืองต้องห้ามพลาด plus [e-book] / ศูนย์วิจับและพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียกอต 659.2935376 พปส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนตอบสนองความต้องการตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ : ตลาดท่องเที่ยวมุสลิม / สถาบันเอเชียศึกษา ศูนย์มุสลิมศึกษา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียกอต 658.83 จรค
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลและวิจัยอัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2558 /
ชื่อผู้แต่งเอ็นไวโรเซล ประเทศไทย, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท เอ็นไวโรเซล ประเทศไทย,
เลขเรียกอต 302.2 อทภ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลและวิจัยอัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2559 [e-book] /
ชื่อผู้แต่งเคเนติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท.
สำนักพิมพ์บริษัท เคเนติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด,
เลขเรียกอต 302.2 คคภ
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาสเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) [e-book] / สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559
เลขเรียกอต 915.93021 ทภส
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : Annual Report 2015 Tourism Authority of Thailand [e-book] /
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
เลขเรียกอต 353.78 ทรท
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย = Annual Report 2016 Tourism Council of Thailand / สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียกอต 353.78 สอร
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศ เดือนกรกฎาคม 2559 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559
เลขเรียกอต 915.930685 ทตง
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed