Found: 826  ชื่อเรื่องเรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศประจำเดือน พฤษภาคม 2550 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550
เลขเรียกB-TAT915.930685 #31;D2550
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศประจำเดือน มกราคม 2550 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550
เลขเรียกB-TAT915.930685 #31;D2550
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศประจำเดือน มกราคม 2551 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551
เลขเรียกB-TAT915.930685 #31;D2551
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศประจำเดือน มิถุนายน 2550 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550
เลขเรียกB-TAT915.930685 #31;D2550
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศประจำเดือน มีนาคม 2551 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551
เลขเรียกB-TAT915.930685 #31;D2551
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศประจำเดือน สิงหาคม 2549 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2549
เลขเรียกB-TAT915.930685 #31;D2549
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศประจำเดือน สิงหาคม 2550 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550
เลขเรียกB-TAT915.930685 #31;D2550
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศประจำเดือน เมษายน 2550 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2550
เลขเรียกB-TAT915.930685 #31;D2550
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศประจำเดือน เมษายน 2551 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551
เลขเรียกB-TAT915.930685 #31;D2551
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานสถิตินักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2554 / กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
ชื่อผู้แต่งกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2554
เลขเรียกB-91593021#31;D2554
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานสถิติประจำปี 2550 = statistical report / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2007
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานสถิติประจำปี 2550 = Statistical Report 2007 / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2007
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2553 เรื่องทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/, 2553
เลขเรียก2553
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานสินค้าการท่องเที่ยวพร้อมขาย 2548-2549 = Tourism Products 2005-2006 / Toursim Authority of Thailand.
ชื่อผู้แต่งToursim Authority of Thailand.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : ToursimAuthorityofThailand, 2006
เลขเรียกT915.93#31;CTTPD#31;2005-006
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
image
ประเภทแหล่งที่มา ไฟล์คอมพิวเตอร์
ชื่อเรื่องรายงานสินค้าการท่องเที่ยวพร้อมขาย 2548-2549 = Tourism Products 2005-2006 / Toursim Authority of Thailand.
ชื่อผู้แต่งToursim Authority of Thailand.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ : ToursimAuthorityofThailand, 2006
เลขเรียกT915.93 TTP#31;D2005-2006
สาขาห้องสมุดห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : |<< << 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed